บริการของเรา

โรคระบบประสาทที่สำคัญ

ภาวะการเกิดโรคที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของระบบประสาทและสมอง โรคเกี่ยวกับระบบประสาท โรคทางสมอง มีสาเหตุมาจากอะไร อาการของโรค การป้องกัน การรักษาโรค มีอะไรบ้าง กลุ่มเสี่ยงที่จะเป็น

ประกอบด้วยข้อมูล แนวทางเวชปฏิบัติ, วารสารทางการแพทย์, งานวิจัยในประเทศไทย, ฝึกอบรม และประชุมวิชาการ และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ประกอบด้วยข้อมูล บุคลากร, เครื่องมือ, บริการ และเครือข่ายโรคระบบประสาท

ตัวอย่างเช่น ร้อยละอัตราตายผู้ป่วยในโรคหลอดเลือดสมองแตก, ร้อยละอัตราตายผู้ป่วยในโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน และการจำแนกตามเขตสุขภาพ

จัดตั้งขึ้นตามคำสั่งสถาบันประสาทวิทยา ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2549 ตามมติของคณะกรรมการบริหารหน่วยบริการ สถาบันประสาทวิทยา โดยเห็นชอบให้จัดตั้ง “ศูนย์ข้อมูลข่าวสารระบบประสาท” ชื่อภาษาอังกฤษ “Neurological Information Center” มีคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารระบบประสาท 18 ท่าน

ข้อมูล แสดงรายละเอียดช่องทางที่ผู้ใช้บริการสามารถ ติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานได้ (Contact us) ประกอบด้วย ที่อยู่ หมายเลข โทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร แผนที่ตั้งหน่วยงาน และที่ตั้งของหน่วยงาน ในรูปแบบพิกัดละติจูด (Latitude) และลองจิจูด (Longitude)

Neurological Application

ข่าวประชาสัมพันธ์

WSO ANGELs AWARDS

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการ THAILAND ANGELs AWARDS เพื่อร่วมประเมินมาตรฐานศูนย์หลอดเลือดสมองในระดับนานาชาติกับทาง World Stroke Organization (WSO)

โครงการพัฒนาบริการโรคหลอดเลือดสมองเพื่อลดอัตราตายของผู้สูงอายุ

พัฒนาบริการโรคหลอดเลือดสมอง เพื่อลดอัตราตายของผู้สูงอายุ

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาบริการโรคหลอดเลือดสมองเพื่อลดอัตราตายของผู้สูงอายุ ประจำปี 2563

การพยาบาลวิสัญญีด้านระบบประสาท

การพยาบาลวิสัญญีด้านระบบประสาท รุ่นที่ 9

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพยาบาลวิสัญญีด้านระบบประสาท รุ่นที่ 9

การจัดการกับความปวด

การจัดการกับความปวด รุ่นที่ 9

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม โครงการอบรมการจัดการกับความปวด รุ่นที่ 9

โครงการอบรมระยะสั้นหลักสูตร เทคโนโลยีการตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองรุ่นที่ 27

เทคโนโลยีการตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง รุ่นที่ 27

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม โครงการอบรมระยะสั้น หลักสูตรเทคโนโลยีการตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองรุ่นที่ 27

โครงการอบรมระยะสั้นพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้าน สำหรับบุคลากรสาธารณสุข

การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้าน สำหรับบุคลากรสาธารณสุข รุ่นที่ 10

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม โครงการอบรมระยะสั้นพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้าน สำหรับบุคลากรสาธารณสุขรุ่นที่ 10

Neurology

เพิ่มพูนทักษะทางด้านประสาทวิทยาแก่แพทย์ทั่วไป รุ่นที่ 8

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม โครงการเพิ่มพูนทักษะทางด้านประสาทวิทยาแก่แพทย์ทั่วไป รุ่นที่ 8