WSO ANGELs AWARDS
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการ THAILAND ANGELs AWARDS
เมื่อผ่านเกณฑ์ที่กำหนดสถาบันฯ จะจัดเตรียมข้อมูลเพื่อร่วมประเมินมาตรฐานศูนย์หลอดเลือดสมองในระดับนานาชาติกับทาง World Stroke Organization (WSO)
Image is not available
กำหนดการฝึกอบรม
Stroke nurse : Basic course
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ภายใต้โครงการพัฒนาบริการโรคหลอดเลือดสมองเพื่อลดอัตราตายของผู้สูงอายุ ระหว่างวันที่ 27-31 มกราคม 2563 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร
previous arrow
next arrow
Slider

บริการของเรา

โรคระบบประสาทที่สำคัญ

ภาวะการเกิดโรคที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของระบบประสาทและสมอง โรคเกี่ยวกับระบบประสาท โรคทางสมอง มีสาเหตุมาจากอะไร อาการของโรค การป้องกัน การรักษาโรค มีอะไรบ้าง กลุ่มเสี่ยงที่จะเป็น

ประกอบด้วยข้อมูล แนวทางเวชปฏิบัติ, วารสารทางการแพทย์, งานวิจัยในประเทศไทย, ฝึกอบรม และประชุมวิชาการ และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ประกอบด้วยข้อมูล บุคลากร, เครื่องมือ, บริการ และเครือข่ายโรคระบบประสาท

ตัวอย่างเช่น ร้อยละอัตราตายผู้ป่วยในโรคหลอดเลือดสมองแตก, ร้อยละอัตราตายผู้ป่วยในโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน และการจำแนกตามเขตสุขภาพ

จัดตั้งขึ้นตามคำสั่งสถาบันประสาทวิทยา ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2549 ตามมติของคณะกรรมการบริหารหน่วยบริการ สถาบันประสาทวิทยา โดยเห็นชอบให้จัดตั้ง “ศูนย์ข้อมูลข่าวสารระบบประสาท” ชื่อภาษาอังกฤษ “Neurological Information Center” มีคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารระบบประสาท 18 ท่าน

ข้อมูล แสดงรายละเอียดช่องทางที่ผู้ใช้บริการสามารถ ติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานได้ (Contact us) ประกอบด้วย ที่อยู่ หมายเลข โทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร แผนที่ตั้งหน่วยงาน และที่ตั้งของหน่วยงาน ในรูปแบบพิกัดละติจูด (Latitude) และลองจิจูด (Longitude)

Neurological Application

การฝึกอบรม

เรียน ผู้สมัครเข้าร่วมอบรม

สถาบันประสาทวิทยามีความยินดีที่ท่านสนใจเข้าร่วมอบรมบันทึกข้อมูลตัวชี้วัดคุณภาพเครือข่ายฐานข้อมูลโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Web Application) ภายใต้โครงการพัฒนาบริการโรคหลอดเลือดสมองเพื่อลดอัตราตายของผู้สูงอายุ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมแม่น้ำ รามาดา พลาซา กรุงเทพมหานคร

ในการนี้ สถาบันประสาทวิทยาขอประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมฯโดยมีรายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
กำหนดการอบรมบันทึกข้อมูลตัวชี้วัดคุณภาพเครือข่ายฐานข้อมูลโรคหลอดเลือดสมอง (231 downloads)
รายชื่อผู้เข้าอบรมบันทึกข้อมูลตัวชี้วัดคุณภาพเครือข่ายฐานข้อมูลโรคหลอดเลือดสมอง (320 downloads)

หมายเหตุ:

  1. ผู้เข้าอบรมที่สำรองห้องพักกับสถาบันประสาทวิทยา สามารถแจ้งชื่อเข้าพักที่โรงแรม ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 14:00 น. เป็นต้นไป (หากผู้เข้าอบรมประสงค์จะพักคู่กัน กรุณาเช็คอินเข้าพักพร้อมกัน มิเช่นนั้นทางโรงแรมจะจัดห้องพักตามลำดับการเช็คอิน)
  2. ผู้เข้าอบรมกรุณาเตรียมเอกสารอนุมัติบุคลากรจากต้นสังกัดฉบับจริง
    ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ที่โต๊ะลงทะเบียนในวันอบรม

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารระบบประสาท
โทร 0 2306 9899 ต่อ 1141

แผนที่โรงแรม แม่น้ำ รามาดาพลาซา กรุงเทพมหานคร
แผนที่ โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซา กรุงเทพมหานคร