บริการของเรา

โรคระบบประสาทที่สำคัญ

ภาวะการเกิดโรคที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของระบบประสาทและสมอง โรคเกี่ยวกับระบบประสาท โรคทางสมอง มีสาเหตุมาจากอะไร อาการของโรค การป้องกัน การรักษาโรค มีอะไรบ้าง กลุ่มเสี่ยงที่จะเป็น

ประกอบด้วยข้อมูล แนวทางเวชปฏิบัติ, วารสารทางการแพทย์, งานวิจัยในประเทศไทย, ฝึกอบรม และประชุมวิชาการ และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ประกอบด้วยข้อมูล บุคลากร, เครื่องมือ, บริการ และเครือข่ายโรคระบบประสาท

ตัวอย่างเช่น ร้อยละอัตราตายผู้ป่วยในโรคหลอดเลือดสมองแตก, ร้อยละอัตราตายผู้ป่วยในโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน และการจำแนกตามเขตสุขภาพ

จัดตั้งขึ้นตามคำสั่งสถาบันประสาทวิทยา ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2549 ตามมติของคณะกรรมการบริหารหน่วยบริการ สถาบันประสาทวิทยา โดยเห็นชอบให้จัดตั้ง “ศูนย์ข้อมูลข่าวสารระบบประสาท” ชื่อภาษาอังกฤษ “Neurological Information Center” มีคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารระบบประสาท 18 ท่าน

ข้อมูล แสดงรายละเอียดช่องทางที่ผู้ใช้บริการสามารถ ติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานได้ (Contact us) ประกอบด้วย ที่อยู่ หมายเลข โทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร แผนที่ตั้งหน่วยงาน และที่ตั้งของหน่วยงาน ในรูปแบบพิกัดละติจูด (Latitude) และลองจิจูด (Longitude)

Neurological Application