บริการของเรา

โรคระบบประสาทที่สำคัญ

ภาวะการเกิดโรคที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของระบบประสาทและสมอง โรคเกี่ยวกับระบบประสาท โรคทางสมอง มีสาเหตุมาจากอะไร อาการของโรค การป้องกัน การรักษาโรค มีอะไรบ้าง กลุ่มเสี่ยงที่จะเป็น

ประกอบด้วยข้อมูล แนวทางเวชปฏิบัติ, วารสารทางการแพทย์, งานวิจัยในประเทศไทย, ฝึกอบรม และประชุมวิชาการ และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ประกอบด้วยข้อมูล บุคลากร, เครื่องมือ, บริการ และเครือข่ายโรคระบบประสาท

ตัวอย่างเช่น ร้อยละอัตราตายผู้ป่วยในโรคหลอดเลือดสมองแตก, ร้อยละอัตราตายผู้ป่วยในโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน และการจำแนกตามเขตสุขภาพ

จัดตั้งขึ้นตามคำสั่งสถาบันประสาทวิทยา ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2549 ตามมติของคณะกรรมการบริหารหน่วยบริการ สถาบันประสาทวิทยา โดยเห็นชอบให้จัดตั้ง “ศูนย์ข้อมูลข่าวสารระบบประสาท” ชื่อภาษาอังกฤษ “Neurological Information Center” มีคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารระบบประสาท 18 ท่าน

ข้อมูล แสดงรายละเอียดช่องทางที่ผู้ใช้บริการสามารถ ติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานได้ (Contact us) ประกอบด้วย ที่อยู่ หมายเลข โทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร แผนที่ตั้งหน่วยงาน และที่ตั้งของหน่วยงาน ในรูปแบบพิกัดละติจูด (Latitude) และลองจิจูด (Longitude)

Neurological Application

WSO ANGELs AWARDS

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการ THAILAND ANGELs AWARDS 2020
ANGELs INNOVATIVE AWARDS
The BEST IMPROVEMENT of REGIONAL STROKE CARE 2020

WSO Diamond 2021

WSO ANGELS Awards WINNERS: Thailand 2021

ประกาศรางวัล WSO ANGELS Awards WINNERS: Thailand 2021

WSO WINNERS 2020

WSO ANGELS Awards WINNERS: Thailand 2020

ประกาศรางวัล WSO ANGELS Awards WINNERS: Thailand 2020

Diamond2019

WSO ANGELS Awards WINNERS: Thailand 2019

ประกาศรางวัล WSO ANGELS Awards WINNERS: Thailand 2019

Thailand ANGELs AWARDS 2019

Thailand ANGELs AWARDS 2019

ประกาศรางวัล Thailand ANGELs AWARDS 2019

Advance Stroke Care

ประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านระบบทางไกล เรื่อง Advance Stroke Care

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.00 - 16.00 น. ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมได้โดยไม่จำกัดจำนวนคน

โครงการพัฒนาบริการโรคหลอดเลือดสมองเพื่อลดอัตราตายของผู้สูงอายุ ประจำปี 2564

พัฒนาบริการโรคหลอดเลือดสมอง เพื่อลดอัตราตายของผู้สูงอายุ

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุม/อบรมหลักสูตรต่าง ๆ ภายใต้โครงการพัฒนาบริการโรคหลอดเลือดสมองเพื่อลดอัตราตายของผู้สูงอายุ

การจัดการกับความปวด รุ่นที่ 9

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม โครงการอบรมการจัดการกับความปวด รุ่นที่ 9

การพยาบาลวิสัญญีด้านระบบประสาท

การพยาบาลวิสัญญีด้านระบบประสาท รุ่นที่ 10

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพยาบาลวิสัญญีด้านระบบประสาท รุ่นที่ 10

พยาบาลวิชาชีพด้านโรคระบบประสาทในเด็ก รุ่นที่ 19

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมพยาบาลวิชาชีพด้านโรคระบบประสาทในเด็ก รุ่นที่ 19

โรคลมชักสำหรับเภสัชกร

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม โครงการอบรมหลักสูตรโรคลมชักสำหรับเภสัชกร

เพิ่มพูนทักษะทางด้านประสาทวิทยาแก่แพทย์ทั่วไป รุ่นที่ 9

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม โครงการเพิ่มพูนทักษะทางด้านประสาทวิทยาแก่แพทย์ทั่วไป รุ่นที่ 9

เทคโนโลยีการตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง รุ่นที่ 28

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม โครงการอบรมระยะสั้น หลักสูตรเทคโนโลยีการตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง รุ่นที่ 28