แอปพลิเคชัน

STROKE (โรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน)
STROKE (โรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน)
Brain Tumor (ฐานข้อมูลโรคเนื้องอกสมอง)
Brain Tumor (ฐานข้อมูลโรคเนื้องอกสมอง)
SPINE (ฐานข้อมูลโรคกระดูกสันหลัง)
SPINE (ฐานข้อมูลโรคกระดูกสันหลัง)
Brain Tumor Registry of Tertiary Care Centers (ระบบลงทะเบียนเนื้องอกในสมองของศูนย์พยาบาลระดับตติยภูมิ)
Brain Tumor Registry of Tertiary Care Centers (ระบบลงทะเบียนเนื้องอกในสมองของศูนย์พยาบาลระดับตติยภูมิ)
Scorecards Cockpit Enterprise (โปรแกรมบริหารจัดการตัวชี้วัด)
Scorecards Cockpit Enterprise (โปรแกรมบริหารจัดการตัวชี้วัด)

โปรแกรมอัพเดทไมโครซอฟต์เอ็กเซล

* สำหรับการแก้ปัญหาไม่สามารถเปิดไฟล์ Excel ที่ Export มาจากโปรแกรมเว็บแอพพลิเคชั่นฐานข้อมูลผู้ป่วย *

Excel 2016
August 9, 2016, update for Excel 2016 (KB3115438)
o Update for Microsoft Excel 2016 (KB3115438) 32-Bit Edition
o Update for Microsoft Excel 2016 (KB3115438) 64-Bit Edition

Excel 2013
August 9, 2016, update for Excel 2013 (KB3115455)
o Update for Microsoft Excel 2013 (KB3115455) 32-Bit Edition
o Update for Microsoft Excel 2013 (KB3115455) 64-Bit Edition

Excel 2010
August 9, 2016, update for Excel 2010 (KB3115476)
o Update for Microsoft Excel 2010 (KB3115476) 32-Bit Edition
o Update for Microsoft Excel 2010 (KB3115476) 64-Bit Edition