รายชื่อผู้เข้าอบรมบันทึกข้อมูลตัวชี้วัดคุณภาพเครือข่ายฐานข้อมูลโรคหลอดเลือดสมอง

อบรมบันทึกข้อมูลตัวชี้วัดคุณภาพเครือข่ายฐานข้อมูลโรคหลอดเลือดสมอง

เรียน ผู้สมัครเข้าร่วมอบรม สถาบันประสาทวิทยามีความยินดี … Read more รายชื่อผู้เข้าอบรมบันทึกข้อมูลตัวชี้วัดคุณภาพเครือข่ายฐานข้อมูลโรคหลอดเลือดสมอง

โครงการ WSO ANGELs AWARDS

สถาบันประสาทวิทยา ขอเรียนเชิญโรงพยาบาลของท่านเข้าร่วมโครงการ THAILAND ANGELs AWARDS เมื่อผ่านเกณฑ์ที่กำหนดสถาบันฯ จะจัดเตรียมข้อมูลเพื่อร่วมประเมินมาตรฐานศูนย์หลอดเลือดสมองในระดับนานาชาติกับทาง World Stroke Organization (WSO)