พัฒนาบริการโรคหลอดเลือดสมองเพื่อลดอัตราตายของผู้สูงอายุ ประจำปี 2564

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาบริการโรคหลอดเลือดสมองเพื่อลดอัตราตายของผู้สูงอายุ

ตามที่สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ ได้ดำเนินโครงการพัฒนาบริการโรคหลอดเลือดสมองเพื่อลดอัตราตายของผู้สูงอายุ โดยกำหนดจัดประชุมอบรมพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ในหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ และพัฒนาระบบการบริการผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในโรงพยาบาลเครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้มีความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีเครือข่ายสถานพยาบาลด้านโรคหลอดเลือดสมองที่มีคุณภาพ นั้น

ในการนี้ สถาบันประสาทวิทยา ขอเชิญท่านส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุม/อบรมหลักสูตรต่าง ๆ ภายใต้โครงการพัฒนาบริการโรคหลอดเลือดสมองเพื่อลดอัตราตายของผู้สูงอายุ รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สถาบันประสาทวิทยา ได้กำหนดรูปแบบการฝึกอบรมเป็น 2 รูปแบบ คือ 1. การถ่ายทอดสดผ่านระบบทางไกล (Virtual Classroom) และ 2. การฝึกอบรมในสถานที่ (Onsite) ตามมาตรการลดความแออัด และเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) โดยผู้เข้าร่วมอบรมที่ได้รับอนุมัติจากต้นสังกัด สามารถเข้าร่วมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา ทั้งนี้ ผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมกรุณาศึกษาเงื่อนไขรายละเอียดแต่ละหลักสูตร และขอความร่วมมือติดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในบริบทของแต่ละพื้นที่ก่อนลงทะเบียน

 

Read more