จัดตั้งขึ้นตามคำสั่งสถาบันประสาทวิทยา ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2549 ตามมติของคณะกรรมการบริหารหน่วยบริการ สถาบันประสาทวิทยา โดยเห็นชอบให้จัดตั้ง “ศูนย์ข้อมูลข่าวสารระบบประสาท” ชื่อภาษาอังกฤษ “Neurological Information Center” มีคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารระบบประสาท 18 ท่าน

เกี่ยวกับเรา

หน้าที่รับผิดชอบ

1. กำหนดนโยบาย วางแผน การจัดตั้งและดำเนินงานศูนย์ข้อมูลด้านระบบประสาท
2. กำหนดฐานข้อมูลระบบประสาทที่จำเป็นของประเทศและดำเนินการ
3. วางระบบ การรวบรวม จัดเก็บฐานข้อมูลด้านวิชาการและผลงานด้านระบบประสาท
4. รายงานผลการดำเนินงานทุก 1 เดือน จนกว่าศูนย์ข้อมูลฯ จะดำเนินการได้ หลังจากนั้นรายงานทุก 3 เดือน

วัตถุประสงค์

1. เป็นศูนย์ข้อมูลโรคระบบประสาทของประเทศไทย
2. ให้เป็นศูนย์อ้างอิงของข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ เพื่อ
    – การศึกษาค้นคว้าวิจัย
    – เพื่อการเผยแพร่
    – เพื่อเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรต่างๆ
    – เพื่อสนับสนุนนโยบายระดับประเทศ

ผลงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสารระบบประสาท

เพื่อให้เป็นศูนย์อ้างอิงของข้อมูล หน่วยงานต่างๆ ทางศูนย์ข้อมูลฯ จึงได้จัดทำและเผยแพร่ฐานข้อมูลต่างๆ ดังนี้
1. ฐานข้อมูลที่บุคลากรทางระบบประสาทของประเทศไทยฐานข้อมูลบุคลากรทางการแพทย์ด้านระบบประสาท
    – แพทย์ทางระบบประสาทที่มีในประเทศไทย
    – พยาบาลทางระบบประสาทและประสาทศัลยศาสตร์
2. ฐานข้อมูลเครื่องมือ เทคโนโลยีสูง และราคาแพงในประเทศไทย
3. ฐานข้อมูล ประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับประสาทวิทยาในประเทศไทย
4. ข้อมูลผู้ป่วยที่มารับการรักษาที่สถาบันประสาทวิทยา
5. ข้อมูล CPG ต่างๆ ของโรคทางระบบประสาท
6. ผลงานวิจัยทางระบบประสาทที่มีในประเทศไทย

เป้าหมายในอนาคตของศูนย์ข้อมูลข่าวสารระบบประสาท

เมื่อทางศูนย์ข้อมูลฯ ได้ข้อมูลต่างๆ ตามผลงานที่ได้จัดทำไว้แล้ว อนาคตทางศูนย์ข้อมูล คาดหวังไว้จะนำข้อมูลทางด้านโรคที่ต้องการทราบและติดอันดับผู้ป่วยที่มารับ การรักษามากที่สุด 9 โรค คือ
1. Stroke
2. Epilepsy
3. Brain tumor
4. Dementia
5. Abnormal movement
6. Degenerative spine
7. Traumatic spine injury
8. Delay development
9. Cerebral palsy

และในแต่ละโรคจัดทำตามกรอบที่วางไว้ดังนี้
1. Magnitude of problems
2. Health loss , burden
3. Economic burden
4. Resource
5. Service
6. Health care
7. Technology assessment data

ประวัติความเป็นมาของประสาทวิทยาของประเทศไทย

สัมภาษณ์นายกสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย