แพทย์ประสาทวิทยา จำนวน 421 คน จำแนกรายจังหวัด
ที่มา: ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรสุขภาพ ณ วันที่ 6 มกราคม 2563