ร้อยละอัตราตายผู้ป่วยในโรคหลอดเลือดสมองแตก (I60-I62) จำแนกตามเขตสุขภาพ
ที่มา: Health Data Center (HDC) ณ วันที่ 30 กันยายน 2562