พัฒนาบริการโรคหลอดเลือดสมองเพื่อลดอัตราตายของผู้สูงอายุ ประจำปี 2564

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาบริการโรคหลอดเลือดสมองเพื่อลดอัตราตายของผู้สูงอายุ

ตามที่สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ ได้ดำเนินโครงการพัฒนาบริการโรคหลอดเลือดสมองเพื่อลดอัตราตายของผู้สูงอายุ โดยกำหนดจัดประชุมอบรมพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ในหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ และพัฒนาระบบการบริการผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในโรงพยาบาลเครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้มีความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีเครือข่ายสถานพยาบาลด้านโรคหลอดเลือดสมองที่มีคุณภาพ นั้น

ในการนี้ สถาบันประสาทวิทยา ขอเชิญท่านส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุม/อบรมหลักสูตรต่าง ๆ ภายใต้โครงการพัฒนาบริการโรคหลอดเลือดสมองเพื่อลดอัตราตายของผู้สูงอายุ รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สถาบันประสาทวิทยา ได้กำหนดรูปแบบการฝึกอบรมเป็น 2 รูปแบบ คือ 1. การถ่ายทอดสดผ่านระบบทางไกล (Virtual Classroom) และ 2. การฝึกอบรมในสถานที่ (Onsite) ตามมาตรการลดความแออัด และเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) โดยผู้เข้าร่วมอบรมที่ได้รับอนุมัติจากต้นสังกัด สามารถเข้าร่วมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา ทั้งนี้ ผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมกรุณาศึกษาเงื่อนไขรายละเอียดแต่ละหลักสูตร และขอความร่วมมือติดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในบริบทของแต่ละพื้นที่ก่อนลงทะเบียน

 

ตารางการจัดประชุม/อบรมโครงการพัฒนาบริการโรคหลอดเลือดสมองเพื่อลดอัตราตายของผู้สูงอายุ ประจำปี 2564

1. อบรมพัฒนาบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke nurse : Basic course)

วันที่: 25-29 มกราคม 2564 (5 วัน)
สถานที่: ห้องประชุม A-B อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 7 สถาบันประสาทวิทยา
กลุ่มเป้าหมาย: พยาบาลวิชาชีพ
หมดเขตรับสมัคร: 11 มกราคม 2564 หรือจนกว่าจะเต็ม
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม: กลุ่มงานถ่ายทอดและสนับสนุนวิชาการ สถาบันประสาทวิทยา
โทร. 0 2306 9899 ต่อ 2176
อีเมล์: vichakarn.prasat@gmail.com
กำหนดการอบรม (48 downloads)
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมการอบรม (ปรับปรุง) (58 downloads)
กลับสู่หน้าหลัก

ใบสมัคร
Virtual Classroom

Stroke nurse: Basic course

ใบสมัคร
Onsite

Stroke nurse: Basic course

2. อบรมพัฒนาบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke nurse: Manager course)

วันที่: 2-4 กุมภาพันธ์ 2564 (3 วัน)
สถานที่: ห้องประชุม A-B อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 7 สถาบันประสาทวิทยา
กลุ่มเป้าหมาย: พยาบาลวิชาชีพ
หมดเขตรับสมัคร: 18 มกราคม 2564 หรือจนกว่าจะเต็ม
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม: กลุ่มงานถ่ายทอดและสนับสนุนวิชาการ
โทร 0 2306 9899 ต่อ 2176
อีเมล์: vichakarn.prasat@gmail.com
กำหนดการอบรม (97 downloads)
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมการอบรม (41 downloads)
กลับสู่หน้าหลัก

ใบสมัคร
Virtual Classroom

Stroke nurse: Manager course

ใบสมัคร
Onsite

Stroke nurse: Manager course

3. อบรมบันทึกข้อมูลตัวชี้วัดคุณภาพเครือข่ายฐานข้อมูลโรคหลอดเลือดสมอง

วันที่: 5 กุมภาพันธ์ 2564 (1 วัน)
สถานที่: ห้องประชุม A-B อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 7 สถาบันประสาทวิทยา
กลุ่มเป้าหมาย: บุคลากรทางการแพทย์
หมดเขตรับสมัคร: 18 มกราคม 2564 หรือจนกว่าจะเต็ม
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม: ศูนย์ข้อมูลข่าวสารระบบประสาท กลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์การแพทย์ สถาบันประสาทวิทยา
โทร 0 2306 9899 ต่อ 1141
อีเมล์: vichakarn.prasat@gmail.com
กำหนดการอบรม (ปรับปรุง) (143 downloads)
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมการอบรม (ปรับปรุง) (1745 downloads)
กลับสู่หน้าหลัก

ใบสมัคร
Virtual Classroom

อบรมบันทึกข้อมูลตัวชี้วัดคุณภาพเครือข่ายฐานข้อมูลโรคหลอดเลือดสมอง

ใบสมัคร
Onsite

อบรมบันทึกข้อมูลตัวชี้วัดคุณภาพเครือข่ายฐานข้อมูลโรคหลอดเลือดสมอง

4. อบรมพัฒนาบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke nurse: Advance course)

วันที่: 15-19 กุมภาพันธ์ 2564 (5 วัน)
สถานที่: ห้องประชุม A-B อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 7 สถาบันประสาทวิทยา
กลุ่มเป้าหมาย: พยาบาลวิชาชีพ
**ต้องเป็นผู้ที่ผ่านการอบรม Stroke nurse: Basic course แล้วเท่านั้น**
หมดเขตรับสมัคร: 1 กุมภาพันธ์ 2564 หรือจนกว่าจะเต็ม
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม: กลุ่มงานถ่ายทอดและสนับสนุนวิชาการ
โทร 0 2306 9899 ต่อ 2176
อีเมล์: vichakarn.prasat@gmail.com
กลับสู่หน้าหลัก

ใบสมัคร
Virtual Classroom

Stroke nurse: Advance course

ใบสมัคร
Onsite

Stroke nurse: Advance course

5. อบรม Pitfalls Ischemic Stroke Management
for Physician

วันที่: 19 มีนาคม 2564 (1 วัน)
สถานที่: ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สถาบันประสาทวิทยา
กลุ่มเป้าหมาย: แพทย์ทั่วไป แพทย์อายุรกรรมทั่วไป แพทย์ประสาทวิทยา
หมดเขตรับสมัคร: 1 มีนาคม 2564 หรือจนกว่าจะเต็ม
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม: กลุ่มงานถ่ายทอดและสนับสนุนวิชาการ
โทร 0 2306 9899 ต่อ 2176
อีเมล์: vichakarn.prasat@gmail.com
กลับสู่หน้าหลัก

ใบสมัคร
Virtual Classroom

Pitfalls Ischemic Stroke Management for Physician

ใบสมัคร
Onsite

Pitfalls Ischemic Stroke Management for Physician

หมายเหตุ:

1. การสมัครแบบ Virtual Classroom ไม่จำกัดสิทธิ์การลงทะเบียน แต่การลงทะเบียน 1 account สามารถ log in เข้าเรียนได้เพียง 1 เครื่องเท่านั้น
2. การสมัครแบบ Onsite ให้สิทธิ์โรงพยาบาลละ 2 คน โดยการเปิดลิงค์รับสมัคร ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และประกาศจากสำนักนายกรัฐมนตรี
3. กรุณากรอกใบสมัครออนไลน์ และตรวจสอบรายละเอียดให้ครบถ้วน เนื่องจากสถาบันประสาทวิทยาจะแจ้งข่าวสารต่าง ๆ รวมถึงลิงค์การลงทะเบียนเข้าห้องประชุมผ่านทางอีเมล์ที่ลงทะเบียน
4. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม:

  1. 4.1 หลักสูตร Basic, Advance, Manager, Pitfalls กรุณาติดต่อ กลุ่มงานถ่ายทอดและสนับสนุนวิชาการ โทร. 0 2306 9899 ต่อ 2176 อีเมล์ vichakarn.prasat@gmail.com
  2. 4.2 อบรมบันทึกข้อมูล กรุณาติดต่อ กลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์การแพทย์ โทร. 0 2306 9899 ต่อ 1141, 1138

กลับสู่หน้าหลัก

โครงการพัฒนาบริการโรคหลอดเลือดสมองเพื่อลดอัตราตายของผู้สูงอายุ 2564 (78 downloads)

ตัวอย่างหนังสืออนุมัติบุคลากรเข้าร่วมอบรม (99 downloads)