โครงการ WSO ANGELs AWARDS

สถาบันประสาทวิทยา ขอเรียนเชิญโรงพยาบาลของท่านเข้าร่วมโครงการ THAILAND ANGELs AWARDS เมื่อผ่านเกณฑ์ที่กำหนดสถาบันฯ จะจัดเตรียมข้อมูลเพื่อร่วมประเมินมาตรฐานศูนย์หลอดเลือดสมองในระดับนานาชาติกับทาง World Stroke Organization (WSO)