รายชื่อโรงพยาบาลที่สมัครเข้าร่วมโครงการ THAILAND ANGELs AWARDS 2020

เขตสุขภาพ

โรงพยาบาล

1

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม
โรงพยาบาลนครพิงค์
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
โรงพยาบาลลำพูน

2

โรงพยาบาลพุทธชินราช
โรงพยาบาลเพชรบูรณ์
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลแม่สอด
โรงพยาบาลวิเชียรบุรี
โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย
โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
โรงพยาบาลสุโขทัย
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

3

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
โรงพยาบาลอุทัยธานี

4

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
โรงพยาบาลนครนายก
โรงพยาบาลปทุมธานี
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
โรงพยาบาลพระพุทธบาท
โรงพยาบาลสระบุรี
โรงพยาบาลสิงห์บุรี
โรงพยาบาลอ่างทอง

5

โรงพยาบาลกระทุ่มแบน
โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
โรงพยาบาลนครปฐม
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
โรงพยาบาลมะการักษ์
โรงพยาบาลราชบุรี
โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย
โรงพยาบาลสมุทรสาคร
โรงพยาบาลหัวหิน

6

โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา
โรงพยาบาลแกลง
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
โรงพยาบาลบางละมุง
โรงพยาบาลปลวกแดง
โรงพยาบาลพระปกเกล้า
โรงพยาบาลพุทธโสธร
โรงพยาบาลระยอง
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
โรงพยาบาลสมุทรปราการ

7

โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
โรงพยาบาลขอนแก่น
โรงพยาบาลชุมแพ
โรงพยาบาลโพนทอง
โรงพยาบาลมหาสารคาม
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

8

โรงพยาบาลนครพนม
โรงพยาบาลวานรนิวาส
โรงพยาบาลสกลนคร
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน
โรงพยาบาลหนองบัวลำภู
โรงพยาบาลอุดรธานี

9

โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา
โรงพยาบาลนางรอง
โรงพยาบาลบุรีรัมย์
โรงพยาบาลปราสาท
โรงพยาบาลสุรินทร์

10

โรงพยาบาลมุกดาหาร
โรงพยาบาลยโสธร
โรงพยาบาลศรีสะเกษ
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
โรงพยาบาลอำนาจเจริญ

11

โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์
โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
โรงพยาบาลระนอง
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

12

โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่
โรงพยาบาลตรัง
โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์
โรงพยาบาลพัทลุง
โรงพยาบาลยะลา
โรงพยาบาลสงขลา
โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก
โรงพยาบาลหาดใหญ่

13

คณะแพทยศาสตร์วชิระพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
โรงพยาบาลตากสิน
โรงพยาบาลไทยนครินทร์
โรงพยาบาลธนบุรี 2
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
โรงพยาบาลราชวิถี
โรงพยาบาลเลิดสิน
โรงพยาบาลวิภาราม
สถาบันประสาทวิทยา

หมายเหตุ: ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2564