พัฒนาบริการโรคหลอดเลือดสมองเพื่อลดอัตราตายของผู้สูงอายุ ประจำปี 2563

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาบริการโรคหลอดเลือดสมองเพื่อลดอัตราตายของผู้สูงอายุ

ตามที่สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ ได้ดำเนินโครงการพัฒนาบริการโรคหลอดเลือดสมองเพื่อลดอัตราตายของผู้สูงอายุ โดยกำหนดจัดประชุมอบรมพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ในหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ และพัฒนาระบบการบริการผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในโรงพยาบาลเครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้มีความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีเครือข่ายสถานพยาบาลด้านโรคหลอดเลือดสมองที่มีคุณภาพ นั้น

ในการนี้ สถาบันประสาทวิทยา ขอเชิญท่านส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมอบรมโครงการพัฒนาบริการโรคหลอดเลือดสมองเพื่อลดอัตราตายของผู้สูงอายุ ในหลักสูตรต่าง ๆ รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยสถาบันประสาทวิทยาสนับสนุนค่าที่พักสำหรับผู้เข้าอบรมที่มาจากต่างจังหวัด (ยกเว้น กรุงเทพฯ และปริมณฑล) ในบางหลักสูตร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นนอกเหนือจากที่ระบุ ผู้เข้าอบรมเบิกจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบราชการ ทั้งนี้ ผู้สนใจกรุณาศึกษาเงื่อนไขแต่ละหลักสูตรอย่างละเอียด และส่งหนังสืออนุมัติบุคลากรเข้าร่วมอบรม มาที่ กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้เข้าอบรมที่ไม่มีหนังสืออนุมัติตัวจากต้นสังกัด สถาบันประสาทวิทยาจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ผู้เข้าอบรมต้องสำรองค่าใช้จ่ายเอง

Contents

ตารางการจัดประชุม/อบรมโครงการพัฒนาบริการโรคหลอดเลือดสมองเพื่อลดอัตราตายของผู้สูงอายุ ประจำปี 2563

1. อบรมพัฒนาบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke nurse : Basic course)

วันที่: 27-31 มกราคม 2563 (5 วัน)
สถานที่: ห้องบอลรูม โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ
กลุ่มเป้าหมาย: พยาบาลวิชาชีพ 150 คน (ให้สิทธิ์โรงพยาบาลละ 2 คน)
หมดเขตรับสมัคร: 20 มกราคม 2563 หรือจนกว่าจะเต็ม
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม: กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ สถาบันประสาทวิทยา
โทร 0 2306 9899 ต่อ 2176 อีเมล์: vichakarn.prasat@gmail.com

ใบสมัคร

Stroke nurse : Basic course

2. อบรมพัฒนาบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke nurse : Advance course)

วันที่: 3-7 กุมภาพันธ์ 2563 (5 วัน)
สถานที่: ห้องแม่น้ำ แกรนด์บอลรูม โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซา กรุงเทพฯ
กลุ่มเป้าหมาย: พยาบาลวิชาชีพ 200 คน (ให้สิทธิ์โรงพยาบาลละ 2 คน)
**ต้องเป็นผู้ที่ผ่านการอบรม Stroke nurse: Basic course แล้วเท่านั้น**
หมดเขตรับสมัคร: 27 มกราคม 2563 หรือจนกว่าจะเต็ม
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม: กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ
โทร 0 2306 9899 ต่อ 2176 อีเมล์: vichakarn.prasat@gmail.com

กลับสู่สารบัญ

ใบสมัคร

Stroke nurse : Advance course

3. อบรมพัฒนาบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke nurse : Manager course)

วันที่: 17-19 กุมภาพันธ์ 2563 (3 วัน)
สถานที่: ห้องแม่น้ำ แกรนด์บอลรูม โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซา กรุงเทพฯ
กลุ่มเป้าหมาย: พยาบาลวิชาชีพ 200 คน (ให้สิทธิ์โรงพยาบาลละ 2 คน)
หมดเขตรับสมัคร: 10 กุมภาพันธ์ 2563 หรือจนกว่าจะเต็ม
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม: กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ สถาบันประสาทวิทยา
โทร 0 2306 9899 ต่อ 2176 อีเมล์: vichakarn.prasat@gmail.com

กลับสู่สารบัญ

ใบสมัคร

Stroke nurse : Manager course

4. อบรมบันทึกข้อมูลตัวชี้วัดคุณภาพเครือข่ายฐานข้อมูลโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Web Application)

วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2563 (1 วัน)
สถานที่: ห้องแม่น้ำ แกรนด์บอลรูม โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซา กรุงเทพฯ
กลุ่มเป้าหมาย: พยาบาลวิชาชีพ 100 คน (ให้สิทธิ์โรงพยาบาลละ 1-2 คน)
หมดเขตรับสมัคร: 10 กุมภาพันธ์ 2563 หรือจนกว่าจะเต็ม
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม: ศูนย์ข้อมูลข่าวสารระบบประสาท กลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์การแพทย์
โทร 0 2306 9899 ต่อ 1141, 1138
**กรุณาจัดเตรียมคอมพิวเตอร์ Notebook/Tablet และข้อมูลผู้ป่วยโรงพยาบาลของท่าน เพื่อใช้ในการฝึกปฏิบัติ**

กลับสู่สารบัญ

ใบสมัคร

อบรมบันทึกข้อมูลตัวชี้วัดคุณภาพเครือข่ายฐานข้อมูลโรคหลอดเลือดสมอง

5. อบรมความรู้ในการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

วันที่: 27-28 กุมภาพันธ์ 2563 (2 วัน)
สถานที่: ห้องประชุมศาสตราจารย์ประสพ รัตนากร อาคารอำนวยการ ชั้น 3 สถาบันประสาทวิทยา
กลุ่มเป้าหมาย: เภสัชกรที่ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง จำนวน 100 คน
*เฉพาะเภสัชกรโรงพยาบาลภาครัฐเท่านั้น*
หมดเขตรับสมัคร: 31 มกราคม 2563 หรือจนกว่าจะเต็ม
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม: กลุ่มงานเภสัชกรรม คุณกรรณิการ์ 08 9922 2909, คุณธนวดี 08 0542 6492 อีเมล์ stroke.pni@gmail.com
หมายเหตุ: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เบิกจากต้นสังกัด

กลับสู่สารบัญ

ใบสมัคร

อบรมความรู้ในการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

*หากสมัครแล้วให้รออีเมล์ยืนยันการสมัครจากอีเมล์ stroke.pni@gmail.com เท่านั้น

6. ประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

วันที่: 19 มีนาคม 2563 (1 วัน)
สถานที่: ห้องบอลรูม โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพฯ
กลุ่มเป้าหมาย: บุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลเครือข่ายโรคหลอดเลือดสมอง 200 คน (ให้สิทธิ์โรงพยาบาลละ 1-2 คน)
หมดเขตรับสมัคร: 13 มีนาคม 2563 หรือจนกว่าจะเต็ม
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม: กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ สถาบันประสาทวิทยา
โทร 0 2306 9899 ต่อ 2176 อีเมล์: vichakarn.prasat@gmail.com

กลับสู่สารบัญ

ใบสมัคร

ประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

7. อบรม Pitfalls Ischemic Stroke Management for Physician

วันที่: 20 มีนาคม 2563 (1 วัน)
สถานที่: ห้องสุโขทัย โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพฯ
กลุ่มเป้าหมาย: แพทย์ทั่วไป แพทย์อายุรกรรมทั่วไป แพทย์ประสาทวิทยา และแพทย์ที่เกี่ยวข้อง 50 คน
หมดเขตรับสมัคร: 13 มีนาคม 2563 หรือจนกว่าจะเต็ม
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม: กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ สถาบันประสาทวิทยา
โทร 0 2306 9899 ต่อ 2176 อีเมล์: vichakarn.prasat@gmail.com

กลับสู่สารบัญ

ใบสมัคร

อบรม Pitfalls Ischemic Stroke Management for Physician

หมายเหตุ:

1. หลักสูตรที่ 1-4, 6-7 สถาบันประสาทวิทยา สนับสนุนค่าที่พักเฉพาะผู้เข้าอบรมที่มาจากต่างจังหวัด (ยกเว้น กรุงเทพฯ และปริมณฑล) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ระบุ ผู้เข้าอบรมเบิกจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบราชการ (หลักสูตรที่ 5 ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เบิกจากต้นสังกัดทั้งหมด)
2. กรุณากรอกใบสมัครออนไลน์ และส่งหนังสืออนุมัติตัวผู้เข้าอบรมมาที่ กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ โทรศัพท์: 0 2306 9899 ต่อ 2176 อีเมล: vichakarn.prasat@gmail.com (สถาบันประสาทวิทยา จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น หากไม่มีหนังสืออนุมัติตัวจากต้นสังกัด และผู้เข้าอบรมต้องสำรองค่าใช้จ่ายเอง)
3. เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายมีจำนวนจำกัด ขอสงวนสิทธิ์สำหรับท่านที่ส่งใบสมัครเข้ามาก่อนเท่านั้น หากไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ กรุณาแจ้งผู้จัดล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ ก่อนวันปิดรับสมัคร มิเช่นนั้น ผู้เข้าอบรมจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น อันเป็นผลทำให้ราชการเสียหาย

กลับสู่สารบัญ

โครงการพัฒนาบริการโรคหลอดเลือดสมองเพื่อลดอัตราตายของผู้สูงอายุ2563 (343 downloads)