โครงการ WSO ANGELs AWARDS

previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Shadow
Slider

ตามที่สถาบันประสาทวิทยา มีการจัดทำฐานข้อมูลคุณภาพการให้บริการโรคหลอดเลือดสมอง เพื่อเทียบเคียงคุณภาพการให้บริการโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันในระดับชาติ และได้สนับสนุนโครงการ WSO ANGELs AWARDS โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศูนย์หลอดเลือดสมองทั่วโลกให้มีมาตรฐานการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอย่างมีประสิทธิภาพ นั้น

ในการนี้ สถาบันประสาทวิทยา ขอเรียนเชิญโรงพยาบาลของท่านเข้าร่วมโครงการ THAILAND ANGELs AWARDS เมื่อผ่านเกณฑ์ที่กำหนด สถาบันฯ จะจัดเตรียมข้อมูลเพื่อร่วมประเมินมาตรฐานศูนย์หลอดเลือดสมองในระดับนานาชาติกับทาง World Stroke Organization (WSO)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวจิดาภา ตรัยเจริญวงศ์ โทร. 08 6372 1564

และส่งใบสมัครที่ได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา มาที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารระบบประสาท หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nicpni.moph@gmail.com ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศรางวัล Thailand ANGELs AWARDS 2019

ประกาศรางวัลศูนย์หลอดเลือดสมองระดับนานาชาติ