อบรมบันทึกข้อมูลตัวชี้วัดคุณภาพเครือข่ายฐานข้อมูลโรคหลอดเลือดสมอง

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566
ณ ห้องแกรนด์ ซี โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

กำหนดการ

8:00 – 8:30 น.ลงทะเบียน
8:30 – 9:00 น.พิธีเปิด
9:00 – 10:30 น.บรรยาย เรื่อง Stroke indicator from Local to International
โดย นายแพทย์สมชาย โตวณะบุตร
10:30 – 12:00 น.แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ เรื่อง Hand on cockpit stroke network data
โดย นายแพทย์สมชาย โตวณะบุตร
นางธัญพิมล เกณสาคู
นางสาวสุธาสินี มั่นจิรานุวัฒน์
นายนราธิป พงค์พิศาล
ดร.จิดาภา ตรัยเจริญวงศ์
12:00 – 13:00 น.พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 – 16:00 น.แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ เรื่อง Hand on cockpit stroke network data (ต่อ)
โดย นายแพทย์สมชาย โตวณะบุตร
นางธัญพิมล เกณสาคู
นางสาวสุธาสินี มั่นจิรานุวัฒน์
นายนราธิป พงค์พิศาล
ดร.จิดาภา ตรัยเจริญวงศ์
16:00 – 16:30 น.สรุปผล และปิดการประชุม
กรุณานำอุปกรณ์สำหรับบันทึกข้อมูล เช่น Notebook, Tablet และอุปกรณ์ต่อพ่วง สายไฟ เพื่อใช้ในการอบรม

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่งหน่วยงาน
1นางสาวจิราภรณ์ กองแก้วพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลกลาง
2นางสาวนันทิยา ภัทรโพธาพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลกลาง
3นางสาวอาริตา ลาญวิชัยพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลขอนแก่น
4นางสาวนภสร ปาจรีย์อนันต์ผู้จัดการศูนย์ประสานงานโรคหลอดเลือดสมองโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์
5นางสาวจุฑามาศ จันทรศิริพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลชลบุรี
6นางสาวศุภรานันท์ ทรงกลิ่นพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการโรงพยาบาลชลบุรี
7นางสาวณัฐวดี คุ้มชนะพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร
8นางสาววรรธณีย์ ทิพย์รักษ์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร
9นางสุพรรษา คบหมู่พยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลชัยภูมิ
10นางสาวอารีรัตน์ สาลีพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลชัยภูมิ
11นางสาวสุชาดา สุขมากพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
12นางสาวสุพัตรา มันตะราชพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
13นางสาวธิดารัตน์ เพ็ชรเจริญพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
14นางสาวกฤตยาพร พิญโยพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม
15นางสาวเครือวัลย์ ช่ออังชัญพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม
16นางสาวทิวาพร อิ่งทิพวิเชียรชัยพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา
17นางสาววรรณษา ประโมทาติพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา
18นางสาวศุภัทชา บุญประเสริฐพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลธนบุรี 2
19นางสาวสุขสรรค์ จำปาทองพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลธนบุรี 2
20นางสาวอุบลวรรณ อาโยวงษ์พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลธนบุรี 2
21นางสาวทักษอร แปลงศรีพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลนครนายก
22นางกมลวรรณ วิโรจน์ภัยพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการโรงพยาบาลนครนายก
23นางสาวนวพร คำทะเนตรพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลนครปฐม
24นางสาวเกียรติสุดา สมณะพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการโรงพยาบาลนครพิงค์
25นางเพียงเพ็ญ จันทพรพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการโรงพยาบาลนครพิงค์
26นางสาวเกศรา เมืองราชพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
27นางรสสุคนธ์ วงษ์การค้าพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
28นางสาวปัทมา มะเกะพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์
29นางสาวปัทมา อาแซพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์
30นางสาวกนกพร คำจ๊ะพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
31นางสาวสุชาดา คกมิพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
32นางสาวสุกัญญา แสนบุดดาพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลปทุมธานี
33นางสาวณัศริน วานิผู้ช่วยเหลือคนไข้โรงพยาบาลปทุมธานี
34นางสาวญาณิน เผือกแก้วพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลปลวกแดง
35นางสาววีรภา โลดทนงค์พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการโรงพยาบาลปลวกแดง
36นางสาวแคทลียา หมอรัตน์พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลปลวกแดง
37นางสาวปราณี ประทุมรัตน์พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลปลวกแดง
38นางสาวปิยะพัชร เด็ดประโคนพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลปักธงชัย
39นางนพมาศน์ สุวรรณโชติพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลพนัสนิคม
40นางสาวอุทัยวัน ความดีพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการโรงพยาบาลพนัสนิคม
41นางสาวเพชรรินทร์ นามทิพย์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
42นางสาวสุชาฎา กิจลาภพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
43นางสาวฉัตรญากรณ์ พุทธาพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
44นางจิตรลดา มัญโยทัยพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
45นางสาวทัศฤทธิ์ สิงหราพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
46นางสาวภัทราพร บุบผาพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
47นางสาวอัมพัชรี สระศรีสมพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
48นางรัญจวน สุพิทักษ์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลพังงา
49นางสาวระวิวรรณ ประมูลทรัพย์พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการโรงพยาบาลพังงา
50นางวรรณภา เกตุมะพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลพิจิตร
51นางสาวศิริพร พุทธาพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการโรงพยาบาลพิจิตร
52นางสาวปาริฉัตร ประดิษฐานพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลพุทธโสธร
53นางสาวบุญมา โอฐธนูพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลโพธาราม
54นางมยุรา สุริยะพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลโพธาราม
55นางสาวรติกานต์ วรรณสิงห์พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการโรงพยาบาลโพนทอง
56นางสาวศรินภา แวงวรรณพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการโรงพยาบาลโพนทอง
57น.ต.หญิงทรงสุดา ยงพัฒนจิตรเลขาศูนย์โรคหลอดเลือดสมองโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
58นางสาวศศิธร อุ่นศิริพันธ์พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลมหาชัย
59นางสาวกฤติมาพร กาศก้องพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
60นางสาววาสนา สกุลไทยพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
61นางภูริศา รักษาวงศ์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
62นางสาวสมสุข ศรีส่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
63นางสาวไหมฟ้า เสริมแก้วพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลระนอง
64นางสาวพัชรินทร์ นะสีโตพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลราชบุรี
65นางสาวเลอลักษณ์ คูตระกูลพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการโรงพยาบาลราชบุรี
66นางสาววารุณี วงศ์ศักดาพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลราชวิถี
67นางสาวนวนฉวี มีเลิศพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการโรงพยาบาลราชวิถี
68นางสาวกนกพร บุตะเขียวพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย
69นางสาวดุสิตา อุดมลาภพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย
70นางสาวรัตน์ชุดา รักสะอาดพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย
71นางสาวมะลิณี พลสวัสดิ์พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลวิภาราม
72นางสาวสิริจิต แดงอินทวัฒน์พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลวิภาราม
73นางอรทัย บุตรพรหมพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
74นางสาวสุพรรษา อรัญโชติพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน
75นางสาวอารีรัตน์ อาจอักษรพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน
76นางพรหมมาศ มรรยาวุฒิพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17
77นางปิยวรรณ รอดแทนพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลสมุทรสาคร
78นางสาวธิดารัตน์ เจริญนำพาสกุลพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการโรงพยาบาลสมุทรสาคร
79นางสาวธันวาพร จันทรางศุพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลสระบุรี
80นางสาวสุดารัตน์ กลิ่นสุคนธ์พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการโรงพยาบาลสระบุรี
81นางสาวโสนน้อย สนหอมพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการโรงพยาบาลสระบุรี
82นางสาววันวิสา วงค์สอนพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
83นางสาววาสนา ไตรโอสถพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
84นางสาวธัญรดี ศรีสว่างพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลสุโขทัย
85นางสาวธนาภรณ์ ทองทวียิ่งยศพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการโรงพยาบาลหัวหิน
86นางสาวจุก สุวรรณโณพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลหาดใหญ่
87นางสาวนพรัตน์ รุจิรารุ่งเรืองพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลหาดใหญ่
88นางสาวสกุลพร รัตนศรีพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการโรงพยาบาลอำนาจเจริญ
89นางสุภาภรณ์ เชื้อเอี่ยมพันธุ์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลอุตรดิตถ์
90นางกุลรัต สุขหาญพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเอกชัย
91นางสาวปิยรัตน์ สำเภาทองพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเอกชัย
92นางสาวลดาภรณ์ เริกชัยพยาบาลวิชาชีพชำนาญการสถาบันประสาทวิทยา
93นางสาวสุธารัตน์ หาสุขพยาบาลวิชาชีพชำนาญการสถาบันประสาทวิทยา
94นางอภิญญา ศรีจันทร์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการสถาบันประสาทวิทยา
95นางสาวนิศากร รักวิชาพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการสถาบันประสาทวิทยา
96นางสาวพรรณราย บุญฉายพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการสถาบันประสาทวิทยา
97นายพิสิฐศาสตร์ เครือนวลพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการสถาบันประสาทวิทยา
98นางสาวรวิพร พนาชาติพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการสถาบันประสาทวิทยา
99นางสาววิภารัตน์ สุขประเสริฐพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการสถาบันประสาทวิทยา
100นายสมศักดิ์ อุดชาชนพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการสถาบันประสาทวิทยา
101นางสาวสุนิษา โต่นวุธพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการสถาบันประสาทวิทยา
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566