โครงการอบรมระยะสั้นพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้าน สำหรับบุคลากรสาธารณสุข รุ่นที่ ๑๐

โครงการอบรมระยะสั้นพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้าน สำหรับบุคลากรสาธารณสุข

โครงการพัฒนาบริการโรคหลอดเลือดสมองเพื่อลดอัตราตายของผู้สูงอายุ ประจำปี 2563

โครงการพัฒนาบริการโรคหลอดเลือดสมองเพื่อลดอัตราตายของผู้สูงอายุ

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาบริการโรคหลอดเลือดสมองเพื่อลดอัตราตายของผู้สูงอายุ

ตามที่สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ ได้ดำเนินโครงการพัฒนาบริการโรคหลอดเลือดสมองเพื่อลดอัตราตายของผู้สูงอายุ โดยกำหนดจัดประชุมอบรมพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ในหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ และพัฒนาระบบการบริการผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในโรงพยาบาลเครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้มีความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีเครือข่ายสถานพยาบาลด้านโรคหลอดเลือดสมองที่มีคุณภาพ นั้น

ในการนี้ สถาบันประสาทวิทยา ขอเชิญท่านส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมอบรมโครงการพัฒนาบริการโรคหลอดเลือดสมองเพื่อลดอัตราตายของผู้สูงอายุ ในหลักสูตรต่าง ๆ รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยสถาบันประสาทวิทยาสนับสนุนค่าที่พักสำหรับผู้เข้าอบรมที่มาจากต่างจังหวัด (ยกเว้น กรุงเทพฯ และปริมณฑล) ในบางหลักสูตร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นนอกเหนือจากที่ระบุ ผู้เข้าอบรมเบิกจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบราชการ ทั้งนี้ ผู้สนใจกรุณาศึกษาเงื่อนไขแต่ละหลักสูตรอย่างละเอียด และส่งหนังสืออนุมัติบุคลากรเข้าร่วมอบรม มาที่ กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้เข้าอบรมที่ไม่มีหนังสืออนุมัติตัวจากต้นสังกัด สถาบันประสาทวิทยาจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ผู้เข้าอบรมต้องสำรองค่าใช้จ่ายเอง

Read more