อบรมบันทึกข้อมูลตัวชี้วัดคุณภาพเครือข่ายฐานข้อมูลโรคหลอดเลือดสมอง ปีงบประมาณ 2567

กำหนดการ
อบรมบันทึกข้อมูลตัวชี้วัดคุณภาพเครือข่ายฐานข้อมูลโรคหลอดเลือดสมอง
โครงการพัฒนาบริการโรคหลอดเลือดสมองเพื่อลดอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร

08:00-08:30 น.ลงทะเบียน
08:30-09:00 น.พิธีเปิด
09:00-10:30 น.บรรยาย เรื่อง Stroke indicator from local to international โดย
นายแพทย์สมชาย โตวณะบุตร
10:30-12:00 น.แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ เรื่อง Hand on stroke network data โดย
นายแพทย์สมชาย โตวณะบุตร
นางธัญพิมล เกณสาคู
นางสาวสุธาสินี มั่นจิรานุวัฒน์
นายนราธิป พงค์พิศาล
ดร.จิดาภา ตรัยเจริญวงศ์
12:00-13:00 น.พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00-16:00 น.แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ เรื่อง Hand on stroke network data (ต่อ) โดย
นายแพทย์สมชาย โตวณะบุตร
นางธัญพิมล เกณสาคู
นางสาวสุธาสินี มั่นจิรานุวัฒน์
นายนราธิป พงค์พิศาล
ดร.จิดาภา ตรัยเจริญวงศ์
16:00-16:30 น.สรุปผล และปิดการประชุม

หมายเหตุ รับประทานอาหารว่าง เวลา 10:30 น. และ 14:30 น.

ชื่อ-สกุลตำแหน่งหน่วยงาน
นางสาวธนาภรณ์ นันท์ดีพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
นางสาววิยดา ศรีรมย์พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
นางสาวมุกระวี เนื่องยินดีพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลกระทุ่มแบน
นางสาวสุพัตรา วงษ์ดีพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลกระทุ่มแบน
นางสิรินาถ พงษาวดารพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์
นางสาวมานิตา มาตขาวพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์
นางสาวจุฬามณี เนาวรัตน์พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค
นายธวัชชัย แก่นจำปาพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค
นางสาวศิรินภา ปรีแผ้วพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการโรงพยาบาลแกลง
นางสาวิตรี ภักดีพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการโรงพยาบาลแกลง
นางมรดก หมอกไชยพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลขอนแก่น
นางสาวสมบัติ อ่อนจันทร์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลขอนแก่น
นางสาวนภสร ปาจรีย์อนันต์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์
นางสุภาภรณ์ สุพงษ์พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์
นางสาวภูษณิศา สำราญสุขพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์
นางสาวจารุณี ทินราชเภสัชกรโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์
นางสาวมนฤทัย กุลด้วงพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมเเพ
นางสาวรุ่งฤจี จันทรน้อยพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
นางสาววาสนา ทนหมัดพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
นางสาววิภาวี จำนงค์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
นายภูวสิษฏ์ พรมรินทร์พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
นางสาวกฤตยาพร พิญโยพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม
นางสาวนิรัตน์ชรินทร์ ถนอมบุญพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม
นางวันเพ็ญ ตรุยานนท์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลดำเนินสะดวก
นางสาวอ้อ ศิริรัตน์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลดำเนินสะดวก
นางสาวพัชริดา เวชพันธ์พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการโรงพยาบาลตะกั่วป่า
นางสาววิไลวรรณ ภามนตรีพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการโรงพยาบาลตากสิน
นางสาวเมธาวี โพธิ์เกาะพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา
นางสาวชนิสรา สองเมืองพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา
นางสาวรัตติยา บุญอินทร์พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
นางวรรณวิไล เกตุสิทธิบูลพยาบาลชำนาญการด้านงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลนครธน
นางสาวสุปราณี ฉิมมามีพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลนครธน
นางสาวชุติพัทธ์ บุนนาคพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี
นางสาวจันทร์ธิมา กางมะพันธุ์พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี
นางสาวอุษณีย์ คงคากุลพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์
นางสาววรารัตน์ บุตรมาตาพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์
นางสาวอันธิมา ปานช้างพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลบางสะพาน
นางสาวณัฎธิกา สมานมิตรพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
นางสาวสุชาดา คกมิพยาบาลเฉพาะทางโรคหลอดเลือดสมองโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
นางสาวศศิธร วันตาพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลบึงกาฬ
นางสาวอนุธิดา วรรณภาพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลบึงกาฬ
นางสาวฐิติพร สินธุ์มานะพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์
นางสาวรัตนากร แซ่ตันพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์
นางสาวจุฑามาศ คุ้มชัยพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการโรงพยาบาลปราสาท
นางสาวหัทยา อนุทูลพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการโรงพยาบาลปราสาท
นางสาวธนัตชนก ภูษาพริ้วพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการโรงพยาบาลปลวกแดง
นางสาววีรภา โลดทนงค์พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการโรงพยาบาลปลวกแดง
นางสาวลาวัณย์ พรมรัศมีพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลปากช่องนานา
นางสาวชฎิลรัตน์ อาจกล้าNCMโรงพยาบาลเปาโลพหลโยธิน
นางสาวกนกพร เพชรแท้พยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลพญาไท 3
นางสาวมัณฑนา ใจเย็นพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลพญาไท 3
นางสาวพัชรี กรกุมพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
นางสาวณัฐนันทน์ ปิยะนันท์พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
นางสาวฉัตรแก้ว คำจันทร์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
นางณุกูล มณีโชติพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
นางสาวลภัสรดา เซ็งแซ่พยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
นางสาวดลกมล บัวบานพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
นางสาวสุรีพร เพ็ชรอยู่พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
นางสาวฐิติมา จันทร์ขาวพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการโรงพยาบาลพัทลุง
นางสาวนันท์นภัส ชุมเกตุพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการโรงพยาบาลพัทลุง
นางพรชนก พรรณาศรพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการโรงพยาบาลพิษณุเวช
นางสาวศมาภร จำปาวงค์พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลพิษณุเวช
นางสาวเมทินี มหาศักดิ์ศิริพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการโรงพยาบาลพุทธโสธร
นางสาววิรชา ภูแสนกล้าพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการโรงพยาบาลพุทธโสธร
น.ต.หญิงทรงสุดา ยงพัฒนจิตรพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
นางสาวมัรซูกะห์ แวอาลีพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลระแงะ
นางสาวจิรพรรณ กตัญญูพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลระนอง
นางสาวอุรภี พูลสนองพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลระยอง
นางสาวณัฐติยาพร เปี่ยมดีพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการโรงพยาบาลราชธานี
นางสาวกนิษฐา ปะตาทะกาพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลราชธานี
นางนันทิยา นาฮับผลพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลราชธานี
นางสาวอรพรรณ สาฆะพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลราชธานี
นางสาวแพรววนิต ขุนด้วงพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการโรงพยาบาลราชบุรี
นางสาวเสาวนิตย์ สมบูรณ์จิตฤดีพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการโรงพยาบาลราชบุรี
นางสาวรจรินทร์ คำจูมจังพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการโรงพยาบาลเลิดสิน
นางสาวนลินี หวังดีพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลวังจันทร์
นางสาวหนึ่งนุช บุตรวังพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลวานรนิวาส
นางสาวอมรรัตน์ ปังอุทาพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลวานรนิวาส
นางสาวรัตน์ชูดา รักสะอาดหัวหน้าแผนก icu2/stroke unitโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์แนชั่นแนล อ้อมน้อย
นางสาวกาญจนา วงษ์ศรีทาพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์แนชั่นแนล อ้อมน้อย
นางสาวนฤมล กุลนายาพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์แนชั่นแนล อ้อมน้อย
นางสาวปลายตะวัน ศรีโยธีพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์แนชั่นแนล อ้อมน้อย
นายพงศกร พรหมมะจักรพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์แนชั่นแนล อ้อมน้อย
นางสาวจุฑามาศ ชาลีพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลวิภาราม
นางสาวธาวินี จินะแก้วพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลวิภาราม
นางสาวกิตติมา ดงอุทิศพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นางจันทิมา สาระพันธ์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
นางสาวปพิชญา แสนสุขพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
นางกาญจนมาศ ขวยเจริญพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ
นางสาววันทนีย์ สุดใจพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ
นางอรทัย บุตรพรหมพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
นางสาวฑิตฐิตา กางทองพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน
นางสุวิมล กุลวัฒนสุวรรณพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ ๑๗
นางสาวธัญลักษณ์ ป้อมสุวรรณพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการโรงพยาบาลสระบุรี
นางสาวภาวิณี ประสมศรีพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการโรงพยาบาลสระบุรี
นางสาววราลี ยิ้มศิริวัฒนะพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
นางยุวดี ผงสาพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
นางสาวนงค์ลักษณ์ แก้วแจ่มดาพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
นางสุจิตรา ศรึแก้วพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลสุรินทร์
นางสาวสวิตา ศรีเทพบุตรพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลหนองคาย
นางสาวสิรินดา พรหมเทศน์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลหนองคาย
นางสาวจุลีพร ขุมทองพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลอำนาจเจริญ
นางนงนุช ศรีแก้วพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลอำนาจเจริญ
นางสาวกฤษณาพร สุระพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการโรงพยาบาลอำนาจเจริญ
นางสาวพรเพ็ญ สังข์อยู่พยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลอินทร์บุรี
นางสาววนิดา หวลอาวรณ์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลอินทร์บุรี
นางสาวนภัสสร รอดโก๋พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการโรงพยาบาลอุทัยธานี
นางสาวพนิดา พุกเนียมพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการโรงพยาบาลอุทัยธานี
นายสหรัฐ อังศุมาศนายแพทย์ชำนาญการพิเศษสถาบันประสาทวิทยา
นางสาวมาลีวัลย์ พานทองพยาบาลวิชาชีพชำนาญการสถาบันประสาทวิทยา
นางสาววิภารัตน์ สุขประเสริฐพยาบาลวิชาชีพชำนาญการสถาบันประสาทวิทยา
นางศตพร โสดานาคพยาบาลวิชาชีพชำนาญการสถาบันประสาทวิทยา
นางสาวเดือนเพ็ญ จันดียืนพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการสถาบันประสาทวิทยา
นางสาวฤฎีกมล ศรีพรหมพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการสถาบันประสาทวิทยา