โรคหลอดเลือดสมองแตก

ร้อยละอัตราตายผู้ป่วยใน

โรคหลอดเลือดสมองแตก

ร้อยละอัตราตายผู้ป่วยใน จำแนกตามเขตสุขภาพ

โรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน

ร้อยละอัตราตายผู้ป่วยใน

โรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน

ร้อยละอัตราตายผู้ป่วยใน จำแนกตามเขตสุขภาพ

โรคหลอดเลือดสมอง

ร้อยละอัตราตายผู้ป่วยใน

โรคหลอดเลือดสมอง

ร้อยละอัตราตายผู้ป่วยใน จำแนกตามเขตสุขภาพ