ร้อยละอัตราตายผู้ป่วยในโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69)
ที่มา: Health Data Center (HDC) ณ วันที่ 30 กันยายน 2562