ร้อยละอัตราตายผู้ป่วยในโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน (I63)
ที่มา: Health Data Center (HDC) ณ วันที่ 30 กันยายน 2562