โครงการพัฒนาบริการโรคหลอดเลือดสมองเพื่อลดอัตราตายของผู้สูงอายุ ประจำปี 2564

โครงการพัฒนาบริการโรคหลอดเลือดสมองเพื่อลดอัตราตายของผู้สูงอายุ ประจำปี 2564

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาบริการโรคหลอดเลือดสมองเพื่อลดอัตราตายของผู้สูงอายุ

ตามที่สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ ได้ดำเนินโครงการพัฒนาบริการโรคหลอดเลือดสมองเพื่อลดอัตราตายของผู้สูงอายุ โดยกำหนดจัดประชุมอบรมพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ในหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ และพัฒนาระบบการบริการผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในโรงพยาบาลเครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้มีความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีเครือข่ายสถานพยาบาลด้านโรคหลอดเลือดสมองที่มีคุณภาพ นั้น

ในการนี้ สถาบันประสาทวิทยา ขอเชิญท่านส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุม/อบรมหลักสูตรต่าง ๆ ภายใต้โครงการพัฒนาบริการโรคหลอดเลือดสมองเพื่อลดอัตราตายของผู้สูงอายุ รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สถาบันประสาทวิทยา ได้กำหนดรูปแบบการฝึกอบรมเป็น 2 รูปแบบ คือ 1. การถ่ายทอดสดผ่านระบบทางไกล (Virtual Classroom) และ 2. การฝึกอบรมในสถานที่ (Onsite) ตามมาตรการลดความแออัด และเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) โดยผู้เข้าร่วมอบรมที่ได้รับอนุมัติจากต้นสังกัด สามารถเข้าร่วมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา ทั้งนี้ ผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมกรุณาศึกษาเงื่อนไขรายละเอียดแต่ละหลักสูตร และขอความร่วมมือติดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในบริบทของแต่ละพื้นที่ก่อนลงทะเบียน

 

Read more

โครงการพัฒนาบริการโรคหลอดเลือดสมองเพื่อลดอัตราตายของผู้สูงอายุ ประจำปี 2563

โครงการพัฒนาบริการโรคหลอดเลือดสมองเพื่อลดอัตราตายของผู้สูงอายุ

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาบริการโรคหลอดเลือดสมองเพื่อลดอัตราตายของผู้สูงอายุ

ตามที่สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ ได้ดำเนินโครงการพัฒนาบริการโรคหลอดเลือดสมองเพื่อลดอัตราตายของผู้สูงอายุ โดยกำหนดจัดประชุมอบรมพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ในหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ และพัฒนาระบบการบริการผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในโรงพยาบาลเครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้มีความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีเครือข่ายสถานพยาบาลด้านโรคหลอดเลือดสมองที่มีคุณภาพ นั้น

ในการนี้ สถาบันประสาทวิทยา ขอเชิญท่านส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมอบรมโครงการพัฒนาบริการโรคหลอดเลือดสมองเพื่อลดอัตราตายของผู้สูงอายุ ในหลักสูตรต่าง ๆ รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยสถาบันประสาทวิทยาสนับสนุนค่าที่พักสำหรับผู้เข้าอบรมที่มาจากต่างจังหวัด (ยกเว้น กรุงเทพฯ และปริมณฑล) ในบางหลักสูตร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นนอกเหนือจากที่ระบุ ผู้เข้าอบรมเบิกจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบราชการ ทั้งนี้ ผู้สนใจกรุณาศึกษาเงื่อนไขแต่ละหลักสูตรอย่างละเอียด และส่งหนังสืออนุมัติบุคลากรเข้าร่วมอบรม มาที่ กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้เข้าอบรมที่ไม่มีหนังสืออนุมัติตัวจากต้นสังกัด สถาบันประสาทวิทยาจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ผู้เข้าอบรมต้องสำรองค่าใช้จ่ายเอง

Read more